Продължете към съдържанието

КОИ  НУМЕРОЛОГИЧНИ НАУКИ СЕ ИЗУЧАВАТ В ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ КРЕАЛДИ

Изхождаме от тезата, че всяка наука си има собствен обект и предмет на изследване, само че добавяме и субект. Субектът е в смисъл, че не се изследват хората по принцип, а научният подход е спрямо конкретен индивдуален човек с всички негови специфики и уникалности в реален момент, във времето и извън него.

Всяко нумерологична наука разработва нормите, законите, фактите,  отклоненията и възможностите за корекция. Това важи за всяка област: какво е човека, какво е психиката, какво е действителността, кое е истина и реалност, каква е нормата, кое е правилното – няма зададен въпрос, на който да няма числов отговор чрез бързи пресмятания. Работи се с конкретния човек по дата на раждане и три имена. Прави се пълно изследване на точния човек, а не на приблизителната му вероятност, както е научния подход. Нумерологията е наука и себепознание за всеки, кой колкото може да разсъждава математически.

Повечето хора живеят на принципа на вярването. Едните вярват в числата, а другите – изобщо не. Сякаш това нещо ще промени или определи дали да е така, както е. Числата са мярка, измервателни уреди, съдържат нормите, уреждат резултатите, проектирали са природните закони, управляват света на вибрацията, енергията и материята толкова неуловимо и предсказуемо, но човек няма представа нито за това, нито има вярна представа за себе си. Защото човек вярва в обществото, парите и науката – неговите нереални богове и свят му се завива, ако му кажеш, че това няма смисъл.

Науката е стигнала до засечка. Тя не може да продължи да се развива, защото и липсва смисъл. Само минавайки през нумерологизирането си, всяка научна дисциплина може да разбере накъде върви нейното бъдеще. А то означава точно указание тази наука как да служи и гарантира еволюцията на човечеството и Вселената. Нумерологията е център на всички науки. Само тя е в силата да промени света, да даде на хората верни и точни понятия и да направи езика еднозначен.

Нумерологията изучава целият процес на Сътворението Свише и грехопадението след него като процес на инволюция в духовния свят като ниво истина и физическия свят като ниво действителност и процес на еволюция – връщане към ниво реалност или Божествено. Нумерологията може да подпомогне развитието на науките като има даде уточняване на това що е субект на науката.

В Онлайн академия КРЕАЛДИ се изучават: система от нумерологични науки, трите системи на съдбата, номерология на букви и имена, система от съдбологични науки и след това може да се изучават конкретни приложения в определена област – медицина, право, икономика, педагогика, управление и социални дейности и администрация, приложения за военни, полиция, държавно управление, психология, бизнес и личен анализ – семейство, раждаемост, наследства, болести, образование и т.н. Общото обучение е четири годишно, в два семестъра годишно, включващо по 4-5 предмета в семестър, общо 8 семестъра, с 36 предмета. То е съкратено и задочно. Съвместимо е с обикновения начин на живот, работа и семейни ангажименти, не изисква присъствие, а по 3-5 часа седмично лично време.

Подходящи са за всеки нормален човек със или без висше образование, но с висока обща култура. Колкото по-.голям специалист е човек, толкова повече може да подобри професионалната си изява, семейните отношения, здравето, да се развие в желана посока.

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

Първа учебна година в Онлайн академия Креалди

Първи семестър

            Основи на нумерологията

            Азбука на числата и буквите

            Микронумерология на висшия свят – ниво вибрация и реалност

            Нумерология на реалност, истина, действителност

Втори семестър

            Рождена нумерологична карта

            Тълкуване на знаците в живота – приложни методи

            Физико-географска нумерология

            Нумерология на психиката и съзнанието

            Духовна нумерология

Втора учебна година в Онлайн академия Креалди

Първи семестър

            Събитийна нумерология

            Психонумерология

            Втора система на съдбата – кодове на Лурейн – ниво истина и енергия

            Социална нумерология

Втори семестър

            Пирамидални числа съкратен или пълен вариант

            Нумерологична диагностика и статистика

            Именология

            Семейни отношения

            Родител – дете

Трета учебна година в Онлайн академия Креалди

Първи семестър

            Календарна нумерология

            Възрастова периодизация на живота

            Здравна нумерология

            Медицинска нумерология

Втори семестър

            Съдбология – теория и понятия

            Съдбология – математическа част

            Съдбология на трите системи на съдбата

            Съдба и карма на отношенията – приложения

            Работа със Сборника изчисления за 200 години

Трета учебна година в Онлайн академия Креалди

Първи семестър

            Календарна нумерология

            Възрастова периодизация на живота

            Здравна нумерология

            Медицинска нумерология

            Индивидуален календар

Втори семестър

            Съдбология – теория и понятия

            Съдбология – математическа част

            Съдбология на трите системи на съдбата

            Хармонични точки

            Работа със Сборника изчисления за 200 години

            Четвърта учебна година в Онлайн академия Креалди

Първи семестър

            Съдбология на човека

            Съдбология на отношенията

            Семейна съдбология

            Съдбология на реалност, истина, действителност

Втори семестър

            Здравна съдбология

            Пирамида на световете

            Инволюция и еволюция на Сътвореното

            Съдбология на съзнанието

            Приложни методи за социална оценка на естеството у човек

Срок за записване за Новата учебна година 2023-2024г. – 10 септември 2023

на имейл a_krealdi@abv.bg

error: Content is protected !!