Продължете към съдържанието

Пирамидален анализ на 2024 година

Пирамидалният календар представлява обяснение на ниво реалност. Понеже съвременното понятие реалност е формирано на базата на чужди текстове и философии, сме се отдалечили от предимството, което българския език ни дава. Под реалност, истина и действителност, в повечето езици стои само една дума – реалност. Но такова нечленоразделно съждение за нещата води до погрешни изводи. Числата и показват точно кое е реалност, каква е разликата с истината и защо действителността е различна от тях. Реалността посочва как трябваше да бъдат нещата по принцип или какъв е бил планът Свише за сегашния момент. Чрез анализа на реалността можем да видим нещата като процес от миналото през настоящето към бъдещето, а не като даденост веднъж завинаги, която е непроменима. Така можем да преценим каква е нашата роля като свободна воля, има ли варианти и какви резултати могат да се постигат.

Необходимостта да представяме конкретните изчисления на пирамидалния календар идват оттам, че така всеки може да съобрази най-чудодейните успешни дни от своите индиви-дуалните добри за годината. Взимат се трите числа на върха – числото пирамидален връх и двете, от които произтича и те се събират със същите три числа от рождената пирамида. Ако от шестте числа има образуване на СКУ скрит кармичен урок – денят е чудодейно успешен на темата на този КУ. Възможно е да откриете и дни, които показват два СКУ лично за вас. Ако ви трябва подсилка и асансьор на успеха – смятайте.

Пример. За човек, роден на 11.7.1963г. с посочената по-долу рождена пирамида и денят, в който е най-добре да подаде молба за нова работа от законовия срок 19 януари до 3.2.2024. Вижаме, че сред дните за молбата има само един, където този човек прави личен СКУ 1-2-3, което значи нещата ми се подреждат, първенство за място. Не бива да забравяме, че нашето РНК, която познаваме, и схемата на пирамидалния анализ на деня, която виждаме по пирами-дален календар, не бива да правят кръст. Както и самата дневна пирамида, ако е кръст, означава неуспех. В останалите дни шансът му е неутрален. За 29.1., обаче, сякаш съдбата го избутва напред и му дава предимство.

В осталите посочени дни трите числа от върха на този човек не правят СКУ – успех или пък пирамидата е кръст – при 31.1.2024г. Виждаме, че чрез пирамидалния анализ изборът е точен, ясен и дори лесен като отговор на въпроса „Има ли ден, който да ми е на късмет.“

Пирамидалния календар е съставен от дневните пирамиди към всяка дата и има соб-ствено тълкуване на числата с основни елементи: връх на пирамидата, етажи на пирамидата – редове и пирамидална схема: геометрия на числата. Той внася в тройния обобщен календар по трите системи своите прости, но съществени обозначения на времевата линия минало, насто-яще и бъдеще.

Първо, пояснява, че има дни със знак П долу вдясно, което означава, че в трите свята те са толкова пълно предопределени, че няма място за свободната воля – когат дойде деня, вече няма какво да се промени. Останалата част от дните имат знак Н – има място за промени според свободната воля от днес за днес.

Второ, това са знаците плюс, минус и удивителен, с които обозначаваме синусоидата на времевата линия. Когато е + процесите вървят нагоре, към подобрение. Когато е минус – нещата вървят надолу към влошаване, намаляване, разсипване. Знакът удивителен показва онези моменти на промяна в нулева позиция горе и долу на синусоидата, когато се объркваме какво следва или кое състояние е било досега. Такъв объркващ фактор е сборът кармично число, който се получава от върха на ипрамидата и ПЖ на деня. Дори и да не ни е много ясно, разликата между плюс, минус и внимавай е пределно ясна като пътен знак във времето.

Трите знака от пирамидалния календар, посочени към всеки ден, обозначават откъде идва и накъде отива деня в неговата хоризонтална времева линия – валидна за физическия свят. Всеки месец съдържа 31 пирамиди, заради рождените влияния към всякакви дати, макар да се гледат активните действителни дни.

Като наблюдаваме пирамидалния календар може да си направим някои изводи. Ако ви-дим, че дневната карта е кръст и средния знак на времевата линия е минус, значи този ден е по-опасен или лош, от друг, който  е кръст, но средния знак е минус. Ако третият знак е плюс, дори средния да е минус, не е толкова зле положението, отколкото, ако и двата са минус.

Понеже в календара на дневните карти най-интересин са изобилието на кръстове за май и юни месец, интересно е потвърждението и уточнението, което паримадилния календар дава за тях. Виждаме, че част от дневните кръстове имат обозначение минус, но бъдещетно е плюс – сега е зле, но за да се оправи в бъдеще – показва приключване на кармичното разплащане днес. Другаде и днес, и в бъдеще е минус – в процес на кармата, тя следва и в бъдеще. Единствено през юни месец има най-много дни в годината, където трите минуса на деня са в 1/3 от дните. През декември като край на годината има най-много дни с три плюса – 21 на брой –добър край.

Да разгледаме 366-те дни на високосната 2024-та, по видове пирамидални дни според схемата на пирамидата като схема, посочени в Таблицата.

Пояснение: схемата на пирамидата е проекция за карта, подбужда картите в действи-телността да се случат.

От таблицата се вижда, че пирамидалният календар за годината съдържа само пасивни активни и драматични карти, почти няма пълни схеми. Което означава: нищо не е напълно тази година, всичко е под въпрос, в динамика, преобръщане. За разлика – миналата година преоб-ладаваха пълинте карти – устойчивост. Пасивните схеми означават сам решавам, не се ръководя от социални тенденции. На всеки се налага да приеме или да откаже. Годината на ниво реалност е като Време разделно – изборът е задъл-жителен да вземем страна. Въпреки, че изразяват преживяното, а външните действия липсата на вариант да сме пас ни изненадва.

Наблюдавайки месеците от кармичната рамка няма особена разлика между първите и последните три месеца като данни. Това означава, че съдбата постига своето в края на годината, това, което още от начало е заложено. Няма волна програма и варианти по желание. Годината съветва към пасивност – всеки сам да се справя, колкото може като най-добрия подход. Кръсто-вете в средата показват големи промени и пренареждане – половината от кръстовете за година-та са в летните месеци. Зададените по съдба схеми ни показват, че винаги идва момент на всичко или нищо, на личен избор и оценка на съдбата и категоризация на резултатите с оглед на планетарната еволюция. Всеки човек си е на мястото и масова валидност няма. Всеки сам кове съдбата си във всеки момент и не е зависим от масовите явления. Зависим е само докол-кото вярва на очите си повече, отколкото на сърцето и разума. Волята за живот следва всеки сам да заяви – това е лична отговорност пред Вселената.

Пирамидални указания на времевата линия на деня.

Реката на времето там някъде Горе, заложена над действителността, на ниво, където Духовният свят я проектира от ниво безвремие в ниво време, се състои от времеви линии. Можем да си ги представим като отделни дълги до безкрай нанизи с дневни карти. Всяка карта е резултат на различна числова зависимост на съдбата във времето.

Какво важи за пространството? Божествения свят е ниво без пространство – затова осигурява вечност. Духовният свят е ниво, което произтича от него и поражда безкрайно много пространства. Едно от тях е частен случай, в което се е развило времето или физическия свят. Това значи, че пространството има духовно естество, енергийна природа, винаги носи емоция – характеристики на ниво истина. Ето защо, когато искаме да разберем за какво точно става въпрос, отиваме сами на място да видим с очите си това.

Възможно е еднакви на глед карти като ДНК да принадлежат към различна времева линия и това да даде във времето различна по успех реализация в живота дори спрямо един и същи човек. Всеки е роден в една времева линия. Ако нещо го измести от съдбата му, той страда, защото това му блокира свободната воля, докато не се върне там. А как става това, ако не иска-ме да учим какво е нумерологичния календар – просто си страдаме до безкрай. Умните се спася-ват поединично. Глупавите чакат да видят какво ще стане, вместо сами да огледат възможнос-тите кога идва момента да стане това, което искат.

В един род времевите линии, в които се раждат хората са точно определени и е трудно включване на хора от нови. Поколенията ги поддържат, това определя облика на рода и функ-цията му в общата съдба. „Дадено ми е“ – този израз означава времевата ми линия на раждане ми го е осигурила да стане така – идва момента и става. Това не е нито въпрос на вяра, нито на гадаене, нито на струва ми се и не ми се струва. То е просто поредния заложен точен момент, за който ние си мечтаем, понеже предусещаме настъпването му интуитивно. Обозначенията на времевата линия произтичат от дневната пирамида, която е различно нумерологично изчисле-ние на деня от ДНК, система на ниво действителноста, по системата на реалността. Показва възможното, необходимото, осмисленото, Свише, както си е, естественото, принципното, целта на всичко, разумното – или това са най-общите указания за съществуване каквото и да е в трите свята. От основата – запис на деня израства числовата пирамида и се стреми към своя връх.

Четем: аз правя 1, 1, 2, 0, 2, 4, то става 4. Резултатът, към който се стремят и постигат всички числа от основата е това, до което води деня – числото на пирамидалния връх. Между първи ред – записа на датата и върха са междинните етажи, които докато чакаме да видим какво ще стане времето изработва.

Обозначенията в общия троен календар се получават като съберем схемата на пира-мидата от ниво реалност с ДНК в действителността. Знаем, че между всеки две точки може да се прокара линия и тя именно показва дали нещата отиват на добре или зле. Три знака оценяват трите позиции във времевата линия на деня за всяка дата. Това са плюс, минус и удивителен знак, което означава добре, зле и да внимаваме – от нас зависи. В първма позиция знакът озна-чава миналото на дзеня, вторият настоящето, а третия бъдещето.

Трите плюса към датата седми горе в дясно са пирамидалната оценка на минало, настояще и бъдеще на деня.

Долу в ляво – четирите числа са четирите часови зони на кода по Лурейн.

Удивителният знак показва, че може да не стане, както си мислим и резултатъ да ни из-ненада, но не се знае дали ще е с добро или не. Това са моментите, когато съдбата му посочва своите уроци, указания лично, индивдуалните му шансове, различни за всеки.

error: Content is protected !!